Turqia prodhon bIindat ushtarak me sistem elektronik: “Do ua ndalë frymën armiqëve!”

Turqia prodhon bIindat ushtarak me sistem elektronik: “Do ua ndalë frymën armiqëve!”

Me terminalin satelitor M0bile, ASELSAN furnizoi F0rcat e Amratosura Turke me mjete t0kësore që ofrojnë komunikim satelitor në lëvizje.
Në këtë mënyrë do të sigurohet komunikim i shëndetshëm dhe i sigurt në të gjitha kushtet.

Funksionet e k0mandës dhe k0ntr0llit që kërkojnë përdorimin e shërbimeve dhe pajisjeve të ndryshme të k0munikimit si mbështetja e
zjarrit, k0ntrolli i man0vrave, inteligjenca, Iufta elektronike, mbr0jtja ajrore dhe mbështetja l0gjistike në fushën taktike duhet të kryhen njëkohësisht. Kjo mund të arrihet vetëm me transferim të shpejtë dhe të besueshëm të informacionit në fushën taktike!