Zbulohet dokumenti: Publikohen emrat, ja kush ishin másonët shqiptarë

Zbulohet dokumenti: Publikohen emrat, ja kush ishin másonët shqiptarë

Shekulli i XVIII-XIX-të për shkak të revolucioneve dhe dekompozimit të strukturave të vjetra shoqërore, për shumë vende europiane dhe vetë Perandorinë Osmane do të shoqërohet me krijimin e o r g anizatave të f s he h t a. Qëllimi i tyre ishte lutfa kundër a b so lutizmit dhe k l erikalizmit, të cilët konsideroheshin si pengesë kryesore për s h e kullarizimin, ndryshimin e regjimeve politike dhe krijimin e shteteve kombëtare. Një nga këto o rg a nizata s e k r et e do të jetë edhe lëvizja m as o n i ke, e cila do të krijoi celulat e saj, sipas një rregulloreje strikt për çdo anëtar.

Në vende të ndryshme të botës, pjesë e lozhave masonike kanë qenë personalitete të njohur të politikës, artit dhe shkencës. Por ekzagjerimi që i bëhet këtij fenomeni ka marë natyrë pandemike. Me këtë kemi parasysh se, jo çdo figurë e njohur ka qenë domosdoshmërisht m a s o n.